0 TL
0

Üyelik Sözleşmesi

İşbu Üye Sözleşmesi (kısaca “Sözleşme”), “AKSESUAR.COM” ile www.aksesuar.com adlı web sitesine (kısaca “Site”) üye olma talebinde bulunan kullanıcı arasında (kısaca “Üye”), kullanıcının Site’ye üye olması amacıyla ve Sözleşme’nin elektronik ortamda kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.
Üye, Site’ye üye olarak, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Üye, ayrıca, Site’de erişilebilen ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını oluşturan Gizlilik Politikası’nın tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
1. TANIMLAR
Aksesuar.com: AKSESUAR.COM’u
Site: Aksesuar.com’a ait www.aksesuar.com alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesini,
Üye(ler): Site'ye Aksesuar.com tarafından belirlenen yöntemlerle kayıt olan ve Site'de sunulan Aksesuar.com Hizmetleri’nden işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi,
Aksesuar.com Hizmetleri: Satıcılar tarafından tedarik edilecek olan malların Site’de yayınlanması/ilan edilmesi; Satıcılar ile Üyeler arasında mesafeli sözleşmeler akdedilmesi suretiyle mal satış işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için Site’de gerekli platformun oluşturulması ve yönetilmesi ile sözkonusu satış işlemlerine, Üyeler tarafından ödenen satış bedellerinin Satıcılar’a aktarılması işlemi ile sınırlı olarak katılımını,
Satıcı(lar): 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Site’de ilan edilen/yayınlanan malları satan ve tedarik eden gerçek veya tüzel kişiyi,
Sisteme Erişim Araçları: Üye'nin, yalnızca Üye tarafından bilinen, Site’ye erişimini sağlayan, kullanıcı adı, parola ve/veya şifre v.b. bilgilerini,
GİZLİLİK POLİTİKASI: Site’de erişilebilen ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını oluşturan Gizlilik Politikasını,
ifade etmektedir.
2. SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI
İşbu Sözleşme’nin konusu, Site'de mevcut bulunan ve ileride sunulacak tüm Aksesuar.com Hizmetleri’nin, bunlardan yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.
İşbu Sözleşme’nin kapsamı, Sözleşme ile Site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Aksesuar.com Hizmetleri’ne ilişkin olarak, Aksesuar.com tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Üye, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Aksesuar.com Hizmetleri’ne ilişkin olarak, Aksesuar.com tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
3. ÜYE HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
3.1. Genel Olarak
3.1.1. Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'deki Aksesuar.com Hizmetleri'den faydalanırken ve Site'deki Aksesuar.com Hizmetleri ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini; yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.1.2. Üye, Aksesuar.com'un yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde, Üyeler'e ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.1.3. Üyeler'in, Site aracılığıyla Aksesuar.com tarafından sunulan Aksesuar.com Hizmetleri'nden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları Sisteme Erişim Araçları'nın (kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması ile ilgili sorumluluk tamamen kendine aittir.
3.1.4.  Aksesuar.com 'un sunduğu Aksesuar.com Hizmetleri’nden yararlananlar ve Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Üye, Site dahilinde bulunan, Aksesuar.com ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla, Aksesuar.com ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Üyeler'in Site üzerinde, işbu Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Aksesuar.com doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
3.1.5. Aksesuar.com'un izni dışında, Üyeler'in, Site üzerinden yapacakları herhangi bir işlemde, başka bir web sitesine, bir web sitesinin içeriğine veya ağ üzerindeki herhangi bir veriye link vermeleri yasaktır.
3.2. Site Üzerinden Mal Alımı ile İlgili Olarak
3.2.1. Üye, Site’de ilan edilen/yayınlanan malları satın alabilir. Üye, satın aldığı mallara ilişkin olarak ilgili malın Satıcısı ile arasında düzenlenecek olan ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesini onaylayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Üye, Satıcı ile arasında düzenlenecek olan ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşmenin Satıcı’nın beyanları doğrultusunda düzenlendiğini bildiğini; Aksesuar.com'un ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşmeden kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlıkta taraf olmayacağını; ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesine ilişkin her türlü talebinin tek muhatabının Satıcı olacağını; bu taleplerle ilgili Aksesuar.com’un herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.2.2. Üye, Aksesuar.com'un, Site’de yayınlanan/ilan edilen mallar ile ilgili olarak satıcı, imalatçı-ithalatçı, bayi, acente veya mecra kuruluş sıfatının bulunmadığını; malların tedariki/teslimi ilgili her türlü eylemin Satıcı tarafından gerçekleştirileceğini bildiğini ve bu sebeple mallar ile ilgili her türlü talebinin muhatabının Satıcı olduğunu; cayma hakkını Aksesuar.com'a karşı kullanacağını; cayma hakkı kullanımı sonucunda bedel iadesinin Aksesuar.com tarafından gerçekleştirileceğini; malın ayıplı olup olmaması, yasaklı ürünlerden olup olmaması, kaçak olup olmaması, niteliği, orijinalliği, ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, ürünün aslı ile ilgili hiçbir konu hakkında Aksesuar.com’un bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını; mallara ilişkin faturanın Satıcı tarafından kesileceğini bildiğini; bu nedenlerle Aksesuar.com’un 4077 sayılı Tüketicinin Korunması ve 06.03.2011 tarih ve 27866 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Satışlara ilişkin Yönetmelik ile ilgili hükümler dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın hiçbir yasal sorumluluğu bulunmadığını; Aksesuar.com’un sadece Üye tarafından yapılan ödemeyi Satıcı’ya iletmekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.2.3. Üye’lerin Site üzerinden aldığı mallara ilişkin satım bedeli, Satıcı’ya iletilmek üzere Aksesuar.com’a ait altyapı üzerinden tahsil edilir. Üyeler, malları teslim aldıkları tarihten 7 (yedi) gün içinde, herhangi bir sebep göstermelerine gerek bulunmaksızın Aksesuar.com’a bildirimde bulunarak satım bedelinin Satıcı’ya ödenmemesini talep edebilirler ve aynı süre içinde malı Satıcı’ya iade edebilir. Bu durumda Aksesuar.com, malın Satıcı’ya ulaşması kaydıyla, satım bedelini Üye’ye iade eder. Ancak, 7 (yedi) gün içinde, satım bedelinin Satıcı’ya ödenmemesi yönünde bir talep gelmezse, Aksesuar.com, satım bedelini Satıcı’ya öder. Üye’nin Tüketici mevzuatından kaynaklanan tüm hakları saklıdır. Aksesuar.com’un satım bedelini Satıcı’ya iletmekle sınırlı olan hizmeti, hiçbir şekilde Üye ve Satıcı arasındaki satım akdine taraf olduğu şeklinde yorumlanamaz.
3.2.4. Üye, Site üzerinden mal satın alımı esnasında kullandığı kredi kartı bilgilerinin, Aksesuar.com’un anlaşmaya vardığı üçüncü kişi ödeme sistemlerince saklanmasına onay verebilir. Söz konusu onay, kredi kartı bilgilerinin üçüncü kişi ödeme sistemlerince saklanması için gerekli olan yazılı onay yerine geçer. Üye kendisine ait kredi kartı bilgilerinin Aksesuar.com’un anlaşmaya vardığı üçüncü kişi ödeme sistemlerince saklanmasına onay vermediği takdirde, bu bilgiler ödeme sistemleri üzerinde saklanmaz.
Üye’ye ait kredi kartı bilgileri, Site üzerinde hiçbir hal ve koşul altında saklanmamakla beraber, Site’nin anlaşmaya vardığı ödeme sisteminde ise, onay vermesini takiben sadece Üye’nin gelecekte yapacağı mal satın alımlarında aynı bilgilerin kullanılması amacına yönelik olarak saklanır. Kart bilgilerinin saklanmasına ilişkin tüm güvenlik önlemleri üçüncü kişi ödeme sistemince sağlanacak olup, Üye, Site’nin herhangi bir durumda sorumlu olmayacağını ve muhatabının üçüncü kişi ödeme sistemi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye dilediği takdirde, kredi kartı bilgilerinin ödeme sistemi üzerinde saklanmasından vazgeçerek bu bilgilerin silinmesi talep edebilir.
3.2.5. Üye, satın alma işlemini gerçekleştirdiği ürün kargo tarafından teslim edildikten 3 iş günü içerisinde ürün tarifinde olduğu gibi ve herhangi bir hasar almadığı durumda Aksesuar.com'da belirlenen ilgili menüden teslim işlemini onaylamalıdır. Onaylamaması durumunda teslimattan sonra ki 3 iş günü sonunda otomatik olarak teslim onaylanacaktır.
3.2.6. Üye, teslim işlemi gerçekleştikten sonra 7 iş günü içerisinde “İade Talebi”nde bulunduğu taktirde, bunu Aksesuar.com'a bildirmek ve gerekli yönlendirmelerle ürünü SATICI'ya geri göndermek zorundadır.
4. Aksesuar.com HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1. Aksesuar.com , Site’de sunulan Aksesuar.com Hizmetler'ini ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. Aksesuar.com, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.
4.2. Site içerisinde, yalnızca Aksesuar.com tarafından, referans kolaylığı veya çeşitli sebepler nedeniyle, Aksesuar.com kontrolünde olmayan bir takım web sitelerine veya içeriklere linkler verilebilir. Bu linkler, bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini desteklemek amacıyla olmayıp, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği de taşımamaktadır. Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya mallar veya bunların içerikleri hakkında, Aksesuar.com 'un herhangi bir sorumluluğu yoktur.
4.3. Teknik sorunlar sebebiyle Site'ye erişimde yaşanan kesintilerden dolayı, Üye'nin yaşayacağı sorunlardan Aksesuar.com sorumlu tutulamaz.
4.4.Aksesuar.com , Site içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde Üyeler'in işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman Aksesuar.com Hizmetleri'nde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Aksesuar.com tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili Üyeler'in uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, Aksesuar.com tarafından ilgili Aksesuar.com Hizmetleri'nin kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu web sayfasından Üyeler'e duyurulur.
4.5. Aksesuar.com , dilediği zaman, Site'de bildirmek suretiyle, Aksesuar.com Hizmetleri'ni ücretli veya sair yollarla sağlayabilir. Site'de bildirimin yapılmasından itibaren, söz konusu Aksesuar.com Hizmetleri, bildirilen şart ve koşullarda sağlanacak ve söz konusu Aksesuar.com Hizmetleri'nden değişiklikten önce faydalanan Üyeler'e de değişiklikle yeni şart ve koşullar uygulanacaktır.
5. GİZLİLİK POLİTİKASI
Aksesuar.com, Site'de, Üyeler'le ilgili bilgileri, işbu Sözleşmenin kapsamı dışında, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. Aksesuar.com, Üyeler'e ait gizli bilgileri, işbu Sözleşme’nin kapsamı dışında, ancak Gizlilik Politikası'nda belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.
6. DİĞER HÜKÜMLER
6.1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
6.1.1. Site'nin tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları ( bundan böyle “Aksesuar.com’un telif haklarına tabi çalışmalar” olarak anılacaktır) Aksesuar.com 'a ait ve/veya Aksesuar.com tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üyeler, Aksesuar.com Hizmetleri'ni, Aksesuar.com bilgilerini ve Aksesuar.com 'in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının Aksesuar.com Hizmetleri'ne erişmesine veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde, lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Aksesuar.com 'ten talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Üyeler, Aksesuar.com 'in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.
6.1.2  Aksesuar.com'un, Aksesuar.com Hizmetleri, Aksesuar.com bilgileri, Aksesuar.com telif haklarına tabi çalışmaları, Aksesuar.com ticari markaları, Aksesuar.com ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.
6.2. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
Aksesuar.com, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Sözleşme’yi, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan ederek değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Sözleşme, Üyeler'in tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.
6.3. MÜCBİR SEBEPLER
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Aksesuar.com, işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Aksesuar.com için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Aksesuar.com 'ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Aksesuar.com'un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.
6.4. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
6.5. SÖZLEŞMENİN FESHİ
İşbu Sözleşme, Üye'nin üyeliği iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.
Aksesuar.com, Üyeler'in işbu Sözleşme’de belirtilen hükümleri ve Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Aksesuar.com Hizmetleri'ne ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda, Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Üyeler fesih sebebiyle Aksesuar.com 'in uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.
6.6. Aksesuar.com’UN KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ
Üye, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda, Aksesuar.com 'un kendi veritabanında veya sunucularında tuttuğu elektronik kayıtların ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini; Aksesuar.com 'u yemin teklifinden ber'i kıldığını ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.7. YÜRÜRLÜK
İşbu Sözleşme Üye'nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
  • TÜRKİYEDE İLK DEFA TÜM ÜRÜNLERDE KARGO ÜCRETSİZ

    Sepetinizde şuan hiç ürün yok. Sepetinize beğendiğiniz ürünleri ekleyin ve şimdi satın alın, ekstra hiç bir ücret ödemeden kapınıza gelsin.


    Ürünlere Gözat »